Adroit Resources – Intressant junior i Kanada (update 28/6)


Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 1997

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2009

Warning: Illegal string offset 'status_txt' in /var/www/aktiegruppen.se/public_html/wordpress/wp-content/plugins/share-and-follow/share-and-follow.php on line 2026

Sammanfattning

Ett spännande antimonbolag är kanadensiska Adroit Resources (ADT.V). Bolaget sitter på en historisk resurs om 50 000 ton antimon i Grosetto-provinsen i centrala Italien, vilket gör det till en av de största fyndigheterna utanför Kina och en uppenbar framtida uppköpskandidat. Antimon är en metall som används brett i industrin i små volymer per produkt. Priset har skjutit i höjden de senaste 4 åren till följd av åtstramningar i Kinas antimonproduktion.

En NPV-kalkyl på Adroits antimonprojekt indikerar stora värden i bolaget vilket marknaden verkar ha bortsett från. Det motiverade nuvärdet uppgår enligt kalkylen till hela 90 MCAD, att jämföra med Adroit Resources börsvärde på 9,2 MCAD till dagens kurs (0.08 CAD), en uppsida på nära 1000%.

Antimon

Det har varit en hel del uppmärksamhet kring de sällsynta jordartsmetallerna i media på senare tid. Rare Earth Elements (REE), som de kallas på engelska, är en grupp av sjutton grundämnen som har fått stor användning i bland annat återuppladdningsbara batterier, permanenta magneter till t.ex. vindkraftverk och hybridbilar, och som lysämnen i LCD-skärmar.

Till skillnad mot de sällsynta jordartsmetallerna är användningsområdena för antimon relativt lågteknologiska: det ingår bland annat som beståndsdel i flamskyddsmedel för plast/textilier, som katalysator vid polyestertillverkning, som tillsats i glas och i olika blylegeringar, som ytbehandling av ammunition m.m. Generellt sett är det inga stora halter som används, så priskänsligheten är låg.

I en liknande situation, om än inte lika extrem, hittar vi metallen antimon (Sb). Antimon är egentligen mer sällsynt än REE:erna, men är mer trolig att hitta i koncentrationer som gör den ekonomiskt utvinningsbar.

Enligt 2009 års siffror stod Kina för 92% av världsproduktionen på 187 000 ton. Landets exportrestriktioner för 2011 är satta till 105 000 ton, och Kina utfärdar inga nya gruvtillstånd förrän tidigast i mitten av året. Orsakerna till detta är omdebatterade. Många hävdar att det kan bero på att fyndigheterna håller på att ta slut och att man vill trissa upp priserna, men det kan också bero på hälso- och miljöåtgärder från myndigheternas sida då gruvarbetarna på vissa platser drabbats av antimonförgiftning.

Under de senaste åren har kineserna börjat köpa upp resurser utomlands; producerande Beaver Brook i Kanada köptes under 2009 för $29,4 miljoner (då priset på antimon var en fjärdedel av dagens), och Anchor Resources i Australien är under uppköp just nu. För att säkra sitt eget behov köpte holländska Advanced Metallurgical Group en mindre turkisk fyndighet med smältverk under hösten 2010 för $20 miljoner.

Verksamhet

Ett spännande antimonbolag är kanadensiska Adroit Resources (ADT.V). Bolaget sitter på en historisk resurs om 50 000 ton antimon i Grosetto-provinsen i centrala Italien, vilket gör det till en av de största fyndigheterna utanför Kina och en uppenbar framtida uppköpskandidat.

Antimon utvanns i området fram till 1980, då priset gick under $600 per ton på grund av ökat utbud från Kina. Idag har priset på stigit till över $16 000 och det finns därför goda förutsättningar att starta upp gruvorna igen med hög lönsamhet. Området har en lång historik av gruvdrift bakom sig med en infrastruktur i toppklass.

Mineraliseringarna ligger ytnära på 0-40 meters djup, vilket gör det enkelt att utvinna med dagbrott, en metod som är flera gånger effektivare än vanlig underjordsbrytning. Fyndigheterna är även öppna åt de flesta hållen. Det finns också stora möjligheter till guld och silverkrediter; ett historiskt borrhål, ”Hole H”, visade på halter om 18,6 g/t guld från ytan ner till 22,5 meters djup. Även om man inte lyckades återskapa den typen av träffar, så kunde man visa att 9 g/t guld inte var helt ovanligt. Bolaget uppger att biprodukterna guld och silver kommer kunna finansiera rörelsekostnaderna för framtida gruvprojekt, vilket betyder att stora delar av antimontillgången på 50 000 ton, motsvarande cirka $800 miljoner, kommer kunna tillgodoses som vinst. Adroit uppger dessutom att det finns goda möjligheter att expandera denna tillgång, samt finna nya närliggande fyndigheter med högt innehåll av antimon.

Adroits plan är att först och främst uppgradera de historiska resurserna till att uppfylla kraven i NI 43-101, för att sedan expandera fyndigheten. Bolaget har lämnat in ansökan om att borra ca 27 000 m, uppdelat på strax över 300 hål. Borrprogrammet kommer att starta i september, och en första omklassificering till NI 43-101 beräknas vara genomförd till i början av nästa år. Om borrningarna kan bekräfta de historiska mätningarna höjer det också värdet på de kvarvarande historiska tillgångarna. Sannolikheten ökar att även dessa kommer kunna bekräftas eftersom de mätts på samma sätt.

Utöver tillgångarna i Italien har bolaget även ett antal undersökningstillstånd i Ontario, Kanada. En av de större tillgångarna som bolaget fokuserar på för närvarande kallas ”Red Vein”, och är en ytnära VMS-mineralisering med koppar/zink/guld. I vintras genomfördes ett borrprogram som omfattade tolv diamantborrhål på totalt 4 061 meter vid Grassy Lake (en del av Red Vein-området), och provsvaren väntas komma nu i slutet av maj.

Aktien

Kursen har fallit kraftigt på senare tid främst till följd av utförsäljningar från diverse aktörer som tecknade aktier i en finansiering i höstas till kursen 0.06 CAD. Aktierna var enligt villkoren låsta fram till mars i år, och vinsthemtagningarna kom därmed som ett brev på posten.

Ovan bild gjordes innan den avslutade PPn, antal aktier är numera 115M, antal warranter 37,3M, och antal aktier vid full utspädning 158,4 M

Det finns cirka 35,7 miljoner warranter utestående varav cirka 32 miljoner har en inlösenkursen 0,10 CAD och drygt 3 miljoner kan lösas in till 0,20 CAD. Nästan alla warranter löper ut H2 2013. Därtill finns 6,1M optioner till priset 0,13 CAD, och dessa går ut 2014.

Investerare i den nyligen avslutade PPn erhöll 1 warrant per 2 tecknade aktier. 1 warrant berättigar 1 aktie för 15 cent under de närmaste 4 månaderna, 1 aktie för 25 cent under de nästföljande 8 månaderna, samt 1 aktie för 35 cent under de därefter följande 12 månaderna.

Risker

Riskerna i råvarubolag är främst kopplade till priset på de aktuella metallerna. Antimon befinner sig för närvarande i en tydlig upptrend, och de fundamentala faktorer som påvekar priset talar sitt tydliga språk. Adroits tillgångar kan dessutom erläggas en betydande premium då många av kunderna sannolikt kommer att befinna sig i nära anslutning till Italien.

En annan risk värd att nämna är finansieringen; att aktiekursen hålls tillräckligt hög så att tillräckligt med kapital kan attraheras för att driva projekten vidare i önskad fart. Adroit behöver ta in ytterligare $2M utöver de nyss inbringade $1M, för att kunna nå NI 43-101 på en av de fyndigheterna i Italien, samt för att kunna borra ytterligare undersökningshål och expandera tillgångarna. Detta är väldigt lite pengar i sammanhanget, vilket förklaras av att prospekteringen är relativt okomplicerad då fyndigheterna är ytnära. Själva utvinningen av antimon är också enkel och billig jämfört med övriga metaller.

Det är viktigt att bolaget har en stark långsiktig ägarbas som är villiga att skjuta in pengar vid behov, något som verkar finnas då PPn på 0.10 CAD övertecknades trots att kursen låg under 0.09 cent under större delen av teckningsperioden.

Värdering

Adroits projekt i Kanada är fortfarande i tidigt stadium och största värdet i bolaget idag ligger förmodligen i antimon-fyndigheterna, där bara antimonet är värt $800 MUSD till kursen $16 000/ton. Naturligtvis återstår mycket investeringar och tidskrävande arbete innan Adroit kan starta upp första gruvan, såvida bolaget inte blir uppköpt innan dess. Ett så kallat ”poison pill” upprättades nyligen vilket är ett protokoll som maximerar värdet för aktieägarna vid en eventuell budläggning. Förmodligen är även Adroit medvetna om att bolaget kan komma att bli uppköpt i framtiden,

Adroits nuvarande börsvärde på 9 MCAD till kursen 0.08 CAD förefaller lågt vid en första anblick, särkilt med tanke på en nyligen övertecknad PP på 10 cent i ryggen där framförallt europeiska investerare sköt in kapital. Även en insider i bolaget tecknade för 65 000 dollar. I juniorbolag kan det ofta finnas en hel del information kring projektplaner och budgetar som inte är offentlig, men vid större investeringar kan enskilda investerare få ta del av detta. Kanske såg vissa investerare warrantprogrammet (beskrivet ovan) som ett starkt incitament att teckna aktier istället för att köpa via börsen. Det skall även tilläggas att större investerare förmodligen inte hade kommit in under 0.10 CAD med tanke på den relativt låga omsättningen i aktien.

Nedan följer en kort jämförelse med några andra bolag med avseende på antimonresurser. Det är dock värt att notera att flera av dessa bolag inte har antimon som primär resurs.

Adroit har genomfört en ekonomisk studie på antimonprojektet. Den visade att vid priset $5 500/ton skulle antimon kunna utvinnas med god lönsamhet. Bolaget räknar med att en guldhalt på 1 gram/ton, vilket är ganska lågt, kommer att vara tillräckligt för att betala bolagets produktionskostnader. Vi har i kalkylen räknat med att bolaget kommer att uppnå dessa halter.

CAPEX inklusive investeringar i anrikningsverk beräknades till $40M år 2008. Bolaget har även för avsikt att bygga ett smältverk och därmed kontrollera hela produktionen ända till slutprodukt. Vi har valt att sätta CAPEX till $80M och räknat med att bolaget uppnår en total 43-101 resurs om 100kt antimon. Adroit uppskattar att produktion kan starta om 24 månader, men det förutsätter att finansieringen går smärtfritt. Förseningar är emellertid regel i branschen varför vi valt att räkna med att det dröjer 3 år till produktion. WACC sätts till 12%, ett avkastningskrav som är något högre än genomsnittet för branschen. Utvinningsgrad och skatt sätts till 80 respektive 30 procent. Den totala livslängden för dagbrottsgruvorna bedöms vara 15 år, något som emellertid beror på prisutvecklingen för antimon. Priset som använts är $15 500 CAD, vilket är dagens pris.

Med dessa fakta samt konservativa antaganden blir NPV för antimonprojektet: 222 MCAD.

På grund av att projektet befinner sig i relativt tidigt skede, och i synnerhet med tanke på att bolaget i dagsläget endast har en historisk tillgång om 50kt antimon och få mätningar angående guldhalter, så har vi valt att riskjustera med 60%. Det slutgiltiga nuvärdet på projektet blir därför 90 MCAD avrundat. Adroit Resources börsvärde uppgår vid kursen 0.08 CAD till 9.2 MCAD, cirka 60 MSEK.

NPV-kalkylen är konservativt gjord för att vara på säker mark. Det finns emellertid goda möjligheter för bolaget att expandera antimonprojektet avsevärt. Möjligheterna att upptäcka och förädla större fyndigheter i Kanada ska inte heller underskattas.

Vi anser att aktien är ett fynd på nuvarande nivåer. Hur aktien kommer att utvecklas inom den närmaste tiden är svårt att sia om. Canada-aktier kan röra sig tämligen oberäkneligt, och att pricka korta uppgångar är som ett lotteri. En uppvärdering bör emellertid inte vänta allt för lång tid på sig med tanke på de enorma värden som finns i bolaget. Adroit Resources verkar vara en bortglömd aktie, något som också omsättning skvallrar om. I takt med att fler investerare får upp ögonen för bolaget bör aktiekursen kunna få en skjuts upp till rättvisare nivåer.